Znakowanie czasem

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Znakowanie czasem - usługa polegająca na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę. Znakowanie czasem to zastosowanie elektronicznego znacznika czasu oznaczającego dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu oznacza elektroniczny znacznik czasu, który spełnia wymogi określone w art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE L z dnia 28 sierpnia 2014 r.);(Dz.U.UE.910/2014).


Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP