Zaawansowana pieczęć elektroniczna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zaawansowana pieczęć elektroniczna - pieczęć elektroniczna, która spełnia wymogi określone w art. 36 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, to znaczy:

a) jest unikalnie przyporządkowana podmiotowi składającemu pieczęć;

b) umożliwia ustalenie tożsamości podmiotu składającego pieczęć;

c) jest składana przy użyciu danych służących do składania pieczęci elektronicznej, które podmiot składający pieczęć może, mając je z dużą dozą pewności pod swoją kontrolą, użyć do złożenia pieczęci elektronicznej; oraz

d) jest powiązana z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Jak widać, wymagania te są takie same, jak w przypadku podpisu zaawansowanego; różnica polega jedynie na tym, że podpis elektroniczny składany jest intencjonalnie i świadomie przez człowieka, natomiast pieczęć elektroniczna tworzona jest automatycznie, systemowo, a więc nie wymaga bezpośredniego udziału człowieka w jej złożeniu; "wyzwalaczem" może być jakiś rodzaj zaprogramowanego zdarzenia. Przykładem zdarzenia wywołującego złożenie pieczęci (w tym przypadku kwalifikowanej) jest wpłynięcie pisma do podmiotu publicznego - zwrotnie generowane jest Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia, będące dokumentem elektronicznym opatrzonym pieczęcią. Zapewnia ona niezaprzeczalny związek podpisanego dokumentu z podmiotem, opisanym przez tę pieczęć i dołączone do niej dane. Pieczęć elektroniczna zapewnia również integralność dokumentu elektronicznego; (Dz.U.UE.910/2014) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP