Podpis zaufany

Z e-Podrecznik
Wersja z dnia 11:24, 27 gru 2021 autorstwa Autor (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące:

– imię (imiona),

– nazwisko,

– numer PESEL,

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,

c) czas jego złożenia.

(Dz.U.2021.2070 j.t.), (Dz.U.2020.1194)

Podpis zaufany

Aktualnie, po zalogowaniu się na stronie elektronicznych usług administracji publicznej obywatel.gov.pl możliwe jest podpisywanie plików o rozszerzeniach .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, .XAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2 i o wielkości nieprzekraczającej 10 MB.

Podpis zaufany ma format XAdES lub PAdES, typ otoczony tzn. podpis zawarty jest w kontenerze dokumentu głównego XML lub PDF. Należy też pamiętać, że w przypadku potrzeby zapewnienia integralności przesyłki składającej się z więcej niż jednego pliku można te pliki spakować do archiwum w jednym z ww. legalnych formatów (wyróżnionych wyżej pogrubioną czcionką) i dopiero to archiwum, jako pojedynczy plik, podpisać (plik główny, zawierający podpisane dane i podpis będzie miał format XML).


Minister Cyfryzacji od dnia 2019-03-27 udostępnił podpisywarkę, wygodne narzędzie dla osób podpisujących np. sprawozdania finansowe - zob. tutaj..., a także wszelkie inne dokumenty, w tym dokumenty w formacie PDF, które można podpisywać zarówno podpisem w formacie XAdES, jak i PAdES i to z możliwością umieszczenia ikony symbolizującej podpis wraz z linkiem do certyfikatu w wybranym miejscu dokumentu. Tak podpisany dokument można pobrać na dysk lokalny, przesłać (udostępnić) innej, kolejnej osobie do podpisu itd. Jest to rozwiązanie przydatne w sytuacji, w której więcej niż jedna osoba musi podpisać konkretny dokument. "Podpisywarka" pozwala w kolejnych krokach - w zależności od rodzaju i formatu podpisywanego dokumentu dokonać wyboru właściwego formatu podpisu.

Podsumowując, każda osoba posiadająca Profil Zaufany może składać zaufany podpis elektroniczny, równoważny w skutkach podpisowi własnoręcznemu w relacjach z administracją publiczną.

Walidacji tak podpisanego dokumentu dokonywać można za pomocą różnych walidatorów podpisów elektronicznych, np. sawpe.pl lub walidatora wewnętrznego ePUAP, a także walidatorów udostępnianych przez dostawców usług zaufania.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że od początku kwietnia 2019 roku zaczęto wydawać nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną, umożliwiające składanie tzw. podpisu osobistego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816 t.j.).

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 Dz.U.UE.910/2014 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Nośnikiem tego certyfikatu jest warstwa elektroniczna wspomnianego nowego dowodu osobistego. O ile podpis zaufany składany jest zdalnie, o tyle podpis osobisty składany jest w obecności pracownika administracji przyjmującego podpis, po okazaniu dowodu tożsamości. Może też być użyty zdalnie, wymaga jednak specjalnego czytnika. Różnica funkcjonalna pomiędzy podpisem osobistym a własnoręcznym jest taka, że podpis osobisty składa się identycznie jak potwierdzenie transakcji kartą płatniczą (interfejs bezstykowy), bez użycia dokumentu papierowego, a podpis własnoręczny składa się na dokumencie papierowym, również po okazaniu dowodu tożsamości. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP