Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu - elektroniczny znacznik czasu, który spełnia wymogi: a) wiąże on datę i czas z danymi tak, aby w wystarczający sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych; b) oparty jest na precyzyjnym źródle czasu powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym; oraz c) jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub w inny równoważny sposób. Komisja może w drodze aktów wykonawczych podać numery referencyjne norm dotyczących powiązania daty i czasu z danymi oraz precyzyjnych źródeł czasu. W przypadku gdy powiązanie daty i czasu z danymi i precyzyjne źródło czasu spełniają te normy, domniemywa się zgodność z wymogami określonymi w ust. 1. (Dz.U.UE.910/2014) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP